Allmänna villkor

Om SwedLEI

LEI, INC (LEI-nummer 984500FELECM64Z8T952), registrerat i USA och verkar i Sverige under märkesnamnet SwedLEI. 

LEI, INC är ett amerikanskt databehandlingsföretag som specialiserar sig på bearbetning och spridning av information i samband med registreringar av LEI (Legal Entity Identifier) å företags och juridiska personers vägnar. Den globala LEI-databasen sköts av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), vilken är en övernationell icke-vinstdrivande organisation som har sitt huvudkontor i Basel. Utfärdandet av LEI-nummer, å GLEIFs vägnar, görs av ackrediterade LOU (Local Operating Units).

Vi samarbetar med GLEIF-ackrediterade LOUer för utfärdande, förnyelse och upprätthållande av LEI-nummer. Vi samarbetar med den GLEIF-certifierade LOU RapidLEI (Ubisecure Oy), LEI-nummer 529900T8BM49AURSDO55.

Tjänster

  1. SwedLEI bearbetar och sprider registreringsansökningar om LEI å ansökande företags eller juridiska personers vägnar. SwedLEI erbjuder registrering och underhåll, och varje automatisk förnyelse av LEI-nummer å ansökande företags eller juridiska personers vägnar.
  2. Vid ett godkännande av de allmänna villkoren godkänner företag och juridiska personer att SwedLEI, å ansökande företags eller juridiska personers vägnar, är bemyndigade (har fullmakt) att utföra registrering och underhåll av LEI-nummer med en LEI-utfärdande LOU (Local Operating Unit). Verksamheten eller den juridiska personen som ansöker godtar också att SwedLEI är bemyndigade att skapa, underhålla, förnya och överföra den sökandes eller juridiska personens LEI-nummer till en annan LOU, om detta inte innebär kostnader för sökande verksamhet eller juridiska person.
  3. Den sökande bekräftar att den är bemyndigad att ansöka om LEI å den juridiska personens vägnar. SwedLEI har rätten att begära fullmakt vilken tjänar som bevis på att den ansökande har rätt att ansöka om en LEI å den juridiska personens vägnar.
  4. Den sökande är skyldig att försäkra sig om att LEI-ansökan är otvetydig, dvs att inget LEI-nummer redan tidigare ansökts om för samma enhet eller företag. Om LEI-ansökande företag eller juridisk person redan har ett giltigt LEI-nummer kommer ansökan att avslås av respektive LOU. I sådant fall förbehåller sig SwedLEI rätten att fortsätta ta ut avgiften för att täcka kostnaderna för handläggning av ansökan.
  5. Den sökande är medveten om och godkänner att ge alla rättigheter till LEI, INC att underteckna den valda LOUens allmänna villkor. Så kan till exempel avtal för tjänsten för RapidLEI hittas härifrån. Avtal för tjänsten bland LOUer är snarlika eftersom de följer GLEIFs riktlinjer.  
  6. När betalning för ansökan väl erlagts kommer SwedLEI att påbörja registreringen eller förnya LEI-koden.
  7. LEIen kommer att skickas till kunden via e-mejl när väl bearbetningen slutförts.

Registrering

Nuvarande registreringsavgift kan man finna på swedlei.se hemsida, under underavdelningen “Priser”. Denna avgift täcker såväl initial registrering och skapandet av ett LEI-nummer som underhåll och ändringar av registreringen under den valda perioden från 12 till 60 månader. 

Beloppet kan betalas via kredikort/betalkort. Information om detta kan utläsas från fakturan som LEI-ansökande företag eller juridisk person erhåller vid beställningen. Bearbetningen av ansökan sätts inte igång förrän vi registrerat betalningen.

Förnyelse

Nuvarande registreringsavgifter kan man finna på swedlei.se hemsida, under underavdelningen “Priser”. Avgiften täcker såväl initial registrering och skapandet av ett LEI-nummer som underhåll och ändringar av registreringen för den valda perioden från 12 till 60 månader. 

Om LEI-registreringen inte förnyas, löper LEI-numret automatiskt ut efter att den köpta förnyelseperioden förfallit (12 – 60 months). SwedLEI förbehåller sig rätten att kontakta det LEI-ansökande företaget eller juridiska personen, ca 2 månader innan LEI-numret löper ut med en påminnelse om förnyande. Kontakten kommer att göras via den e-mejladress som angetts i samband med skapandet.

Den LEI-ansökandes skyldigheter

Det LEI-ansökande företaget eller juridiska personen garanterar att alla uppgifter som lämnats till SwedLEI är korrekta och uppdaterade. Om oriktiga eller inaktuella uppgifter lämnas frånsäger sig SwedLEI allt ansvar för förseningar vid godkännandeprocessen från LEI-utfärdande LOU på grund av saknad eller oriktig information. SwedLEI avsäger sig likaså allt ansvar för kostnader i samband med underlåtenhet om anmälan rörande förändringar inom enheten eller företaget (företagets verksamhet ) som kan påverka underhållet av LEI-numret.

Det LEI-ansökande företaget eller juridiska personen godkänner att det är skyldigt att rapporteraalla relevanta förändringar så snart som möjligt. Relevanta förändringar är förändringar rörande uppgifter som lämnats till SwedLEI i samband med den initiala LEI-ansökningen. Om det LEI-ansökande företaget eller juridiska personen inte rapporterar relevanta förändringar fortlöpande, avsäger sig SwedLEI allt ansvar för finansiella eller juridiska konsekvenser på grund av  underlåtenhet att rapportera. Det LEI-ansökande företaget eller juridiska personen är skyldig att uppdatera kontaktinformationen så att SwedLEI har möjlighet att kontakta.

SwedLEI förbehåller sig rätten att inkräva ytterligare dokumentation om någon tredje part registrerar för det LEI-ansökande företaget eller juridiska personen.

Swaddles ansvar

SwedLEI bekräftar och validerar att informationen som tillhandahålls av registranten är tillräcklig för den påföljande bearbetningen av den enskilda LOUen. SwedLEI kommer att kontakta registranten om ansökan är ofullständig för att erhålla ytterligare information som kan göra ansökan fullständig. SwedLEI kommer att göra rimliga ansträngningar för att undersöka så att den LEI-ansökande enheten eller företaget inte tidigare fått ett LEI-nummer utfärdat. SwedLEI kommer att kontakta registranten minst 2 månader innan LEI-numret för företaget eller juridiska personen löper ut.

Allmänna villkor

Allmänna villkor kan ändras utan tillkännagivande. Tillämpade villkor finns under allmänna villkor på företaget hemsida. Förändringar av vikt kommer att meddelas till den registrerade mejladress som tillhandahållits av registranten. Under normala omständigheter kan den LEI-ansökande enheten eller företaget räkna med en sammanlagd bearbetningstid av 1 timme till 24 timmar från det ansökan är lämnad tills ett giltigt LEI-nummer kan lämnas. Det LEI-ansökande företaget eller juridiska personen godkänner att det under speciella omständigheter kan ta upp till 7 dagar innan ansökan är färdig och ett giltigt LEI-nummer kan lämnas.

Annulering

För att ansöka om återbetalning, kontakta lei@swedlei.se. Återbetalningar utfärdas inom 7 dagar. Det kan ta upp till 30 dagar innan återbetalningen kommer fram. SwedLEI har rätt att ta ut en återbetalningsavgift på 300 kr per återbetalning. SwedLEI har rätt att neka återbetalningar om ansökan har räknats som slutgiltig. Den återbetalningsperiod som anges i GLEIF:s förvaltningsram för registreringsagenter kommer att respekteras på korrekt sätt.

Allmänt tillgänglig information

Registranten godkänner att den information som lämnats till SwedLEI i samband med skapandet av en LEI-registrering lämnas ut och publiceras på GLEIFs hemsida.

Tillämplig lag

Tillämplig lag: Denna överenskommelse och varje tvist eller anspråk (inklusive tvister och anspråk som inte hör till kontraktet) som uppkommer på grund av den eller i samband med den eller dess innehåll eller dess upprättande skall underställas och tolkas i enlighet med svensk lag.

Domstols behörighet: Båda parter godkänner oåterkalleligt att Sveriges domstolar skall ha exklusiv behörighet att lösa varje tvist eller anspråk (inklusive tvister och anspråk som inte hör till kontraktet) som uppkommer på grund av den eller i samband med den eller dess innehåll eller dess upprättande.

Table of Contents