Mer om LEI

Vad är en LEI?

En LEI (Legal Entity Identifier) är en identifikationskod som består av 20 tecken och som står för en specifik juridisk person som är involverad i finansiella transaktioner. LEI är en unik identifikationskod baserad på den globala ISO 17442-standarden. Varje LEI innehåller väl strukturerad referensinformation som kategoriseras i två delar – nivå 1 – vem är vem och nivå 2 – vem äger vem.

LEI knyter samman finansiella marknader, företag och tillsynsorgan. LEI används världen över bland skilda jurisdiktioner/rättssystem. USA och EU var först med att anpassa LEI till sin finansiella redovisning. Systemet har utformats för offentlig-privata partnerskap för att förbättra öppenhet i finansiella datasystem och för att koppla samman information rörande finansiella transaktioner till ett lätt tillgängligt globalt system.

En LEI kan endast utfärdas av en LOU (Local Operating Unit). En LOU är en organisation som ackrediterats av GLEIF att utfärda LEIer i enlighet med det protokoll som inrättats av GLEIF.

GLEIF (The Global Legal Entity Identifier Foundation) har som uppgift att stödja implementeringen och användningen av LEIerna.

Vem behöver en LEI (Legal Entity Identifier)?

Det finns ett antal idag rådande tvingande mandat som stipulerar “ingen LEI, ingen handel”, vilket innebär att såväl rapporterande parter som handlare behöver en LEI. Från och med 2018-01-03 måste alla juridiska personer som önskar göra transaktioner på de europeiska finansiella marknaderna, och som innefattar varje slag av värdepapper, ha en LEI-kod. Användningen av LEI krävs enligt ett antal förordningar och direktiv för EU såsom EMIR , MiFIR & MIFID II.

Leverantörer av investeringstjänster/banker måste säkerställa att handlare har en aktiv LEI om de önskar köpa eller sälja värdepapper.

LEIer bör inte efterfrågas av privatpersoner.

GLEIF, LOU och registreringsombud.

GLEIF är den enda globala online-källan som tillhandahåller öppen, standardiserad och högkvalitativ referensinformation rörande juridiska personer. GLEIFs mål är att förbättra kvalitén på LEI-datan och för att göra informationen lätt tillgänglig för allmänheten. Eftersom GLEIF är en icke-vinstdrivande organisation insamlas avgifterna för att täcka kostnaderna kopplade till driften av en databas som är gratis och öppen.

 

GLEIF driver ett nätverk av partners benämnda LEI-utfärdande organisationer eller LOUer (Local Operating Units). Ackrediterade LOUer tillhandahåller registrering, förnyelse och andra tjänster samt fungerar som främsta kontakten för juridiska personer som önskar erhålla en LEI. LOUer har ett nära samarbete med registreringsombud.

 

Ett registreringsombud hjäper juridiska personer att få tillgång till nätverket av LEI-utfärdande organisationer som ansvarar för att utfärda LEIer och tillhörande tjänster. Registreringsombudet kan välja att ingå partnerskap med en eller flera LEI-utfärdande organisationer för att försäkra sig om att dess kunders behov för LEI-tjänster uppfylls.

ISO 17442-standarden

ISO 17442-standarden specificerar det minimum av referensinformation som måste tillhandahållas för varje LEI.

1 2 3 4

LOU ID

5 6

0.0.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

UNIKA TECKEN FÖR ERT FÖRETAG

19 20

KONTROLLTECKEN

En LEI består av 20 tecken:

  • De fyra första tecknena visar alltid ID:et för den LOU som utfärdat LEIen.
  • De femte och sjätte tecknena har alltid värdet 0.
  • Tecknena 7-18 består av siffror och bokstäver och är unika för varje enhet.
  • De sista två tecknena är kontrollsiffror.

LEI-registrering

Vårt registeringsförfarande är enkelt. Det tar mindre än en minut att fylla i formuläret för att ansöka om en LEI.

En bemyndigad representant för enheten/företaget kan ansöka om en LEI. Vi behöver då ett brev med tillstånd eller bevis på bemyndigande om den som ansöker inte är bemyndigad enligt ett relevant företagsregister.

Varje LEI innehåller väl strukturerad referensinformation: Nivå 1 – vem är vem – registreringsuppgifter (registrerat namn, registreringsnummer, registrerad adress och huvudkontorets adress etc) och Nivå 2 – vem äger vem – information rörande enhetens ägandestruktur.

Branschstandard för LEI-registrering är på 1 år. Vi erbjuder flerårsregistrering och förnyelse för LEI. Registrering/förnyelse av din LEI för flera år framöver hjälper dig att spara pengar för varje år efter köp och besparar dig den årliga förnyelseavgiften för LEI.

LEIer är universella koder och är inte kopplade till något specifikt land. LEI-koder är giltiga världen över oberoende av den LOU som utfärdat koden.

Förnyelse av LEI

Förnyelse av LEI är en årlig uppdatering registreringsinformationen rörande den juridiska personen i GLEIFs databas. Detta innebär att LEI varje år måste förnyas för påföljande tolvmånadersperiod. Om sista datum för förnyande har utlöpt kommer er LEI att bli inaktiv tills den förnyas. Det är möjligt att förnya er LEI 2 månader före förnyelsedatumet utan att förlora tid eller pengar.

Varje enhet kan bara ha en LEI. Det är därför inte möjligt att ansöka om en ny ifall ens LEI är inaktiv. Den förfallna LEIen måste förnyas.

Överföring av LEI

En överföring av LEI är flytten av ens LEI från en leverantör av tjänsten till en annan.

Om kunden inte är nöjd med priserna, servicen eller kvalitén på informationen kan den flytta sin LEI till en annan utfärdare av LEI (LOU). Medan flytten görs förblir LEI-koden densamma.

Processen att överföra sin LEI utan förnyelse sker utan kostnad.

Table of Contents